Impormasyon sa Kaligtasan ng Buhay

【COVID-19 Tulong ng gobyerno: 100,000 yen bawat mamamayan】

■ Mga banyagang nakatira dito ay makakatanggap din.
・Lahat ng mamamayan na nakarehistro bilang residente sa munisipyo mula 2020.04.27 ay makakatanggap nitong ayuda.
* Gayundin, ang mga dayuhan na nandidito at "Short-Term Stay" ang kanilang visa, o kaya nag-ooverstay, hindi makakakuha ng benepisyo dahil wala sa "Basic Resident Register."

■ Paano tumanggap:
(1) May sulat na galing sa city hall at applikasyon.
(2) Isulat ang inyong personal na impormasyon at kung saang bangko ihulog ang pera.
(3) Ilakip ang kopya ng inyong bank passbook at ID (gaya ng passport) kasama ang applikasyon.
(4) Ipadala ang mga dokumento sa pamamagitan ng koreo sa City hall (sa loob ng tatlong buwan mula sa petsa ng pagsisimula ng mga aplikasyon).
→ Hintayin ang pera na papasok sa inyong bank account.

* Pwedeng mag apply Online kapag may My number card.

【!】Mag ingat sa mga manloloko.

▼ May impormasyon sa wikanh Tagalog sa website na ito: Ministry of Internal Affairs and Communications:
https://www.soumu.go.jp/main_content/000685979.pdf

上へ戻る