Vietnamese Language Now Available for this Web Site Trên trang web này đã có trang tiếng Việt

Vietnamese Language page now available. Select Tiếng việt on the language selector button to show the page in Vietnamese. Information will be distributed via the Vietnamese language page as well. Please let your Vietnamese friends and acquaintances know. 
 
URL  http://www.torisakyu.or.jp/vi/2348/
TPIEF Home Page (top page of Vietnamese version)
 
Đã xuất bản trên trang chủ bằng tiếng Việt. Nếu bạn [nhấn nút ngôn ngữ tiếng Việt] sẽ hiển thị ra trang tiếng Việt. Từ bây giờ chúng tôi sẽ gửi thông tin trên trang web bằng tiếng Việt. Xin hãy giới thiệu đến bạn bè và người quen cùng là người Việt  của bạn.
 
Trang chủ quỹ nền tảng giao lưu quốc tế tỉnh Tottori ( Trang đầu tiếng Việt )
URL  http://www.torisakyu.or.jp/vi/2348/
 
TOP