Biểu mẫu báo cáo hoạt động (Dành cho bên yêu cầu thông dịch)

Đề nghị ghi rõ ý kiến/cảm tưởng của bạn để áp dụng cải thiện chất lượng dịch vụ

Các ý kiến này có thể được công bố tại các buổi tập huấn phiên dịch hay trong tạp chí của trung tâm trong thời gian tới

上へ戻る