PHIẾU YÊU CẦU PHÁI CỬ TÌNH NGUYỆN VIÊN PHIÊN DỊCH Y TẾ/CỘNG ĐỒNG

Người yêu cầu

Vui lòng đăng nhập vào, không nhập ký hiệu dấu gạch ngang vào ( - )

Vui lòng đăng nhập vào, không nhập ký hiệu dấu gạch ngang vào ( - )

Vui lòng đăng nhập vào, không nhập ký hiệu dấu gạch ngang vào ( - )

Người được thông dịch
Thông tin yêu cầu phái cử

Vui lòng đăng nhập vào, không nhập ký hiệu dấu gạch ngang vào ( - )

Vui lòng đăng nhập vào, không nhập ký hiệu dấu gạch ngang vào ( - )

Hãy ghi ra, trong trường hợp có điều gì muốn truyền đạt thêm

Khoản mục đồng ý

  1. Quỹ Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tottori và tình nguyện viên phiên dịch y tế / cộng đồng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp luật nào, trong trường hợp chẳng may phát sinh ra bất lợi cho bên yêu cầu phái cử hoặc cho bên còn lại, liên quan đến các tình nguyện viên phiên dịch y tế / cộng đồng.
  2. Về cơ bản, tình nguyện viên phiên dịch y tế/ cộng đồng sẽ không đáp ứng các yêu cầu khác, ngoại trừ nội dung được thể hiện trong Phiếu Yêu Cầu.
  3. Bên yêu cầu phải gửi đề nghị phái cử ít nhất 3 ngày (ngày thường), trước ngày cần phiên dịch, và phải nộp báo cáo trong vòng 3 ngày sau khi việc phiên dịch hoàn tất. Hai loại này đều có mẫu quy định.
  4. Không phái cử phiên dịch cho các ngôn ngữ mà chúng tôi không đáp ứng được, cũng như cho các yêu cầu quá cận thời gian phiên dịch.
  5. Không đáp ứng phiên dịch cho các trường hợp có triệu chứng nghiêm trong, các thông báo quan trọng hay sự cố.
  6. Các cá nhân không tuân thủ các điều khoản sử dụng, những người đến muộn giờ hẹn mà không thông báo sẽ bị từ chối không được sử dụng dịch vụ này.

上へ戻る