Mga Espesyalistang Boluntaryo sa Pagsasalin ay Magpapatuloy

日本語の記事はこちら
 
Upang makatulong na hadlangan ang pagkalat ng COVID-19, ang pagpapadala ng mga boluntaryong tagasalin ay nasuspinde mula ika 8 ng Abril sa pabor ng mga serbisyo ng pagbibigay kahulugan sa telepono. Isasaalang-alang ang pagpapadala para sa mga taong tumugon sa Tanong sa baba.
  • Mangyaring ibalik ang iyong nakumpletong Talatanungan sa amin sa pamamagitan ng email o fax. Maaari mo ring ibigay ang iyong mga tugon sa amin sa pamamagitan ng telepono.
  • Siguraduhng ipadala din ang iyong form ng kahilingan sa pagpapadala. (Mag-link sa pahina ng form ng kahilingan )
    - Sistemang pahatid ng Boluntaryong Medikal Interprete
    - Aming ipahatid ang pangkomunidad na boluntaryong tagapagsalin【Para sa aplikante】
  • Pagpapasyahan namin kung ibibigay ang pagpapadala matapos suriin ang iyong mga tugon. Mangyaring Ibalik agad ang Talatanungan. Nangangahulugan ito ng hindi bababa sa tatlong araw bago ang petsa na kailangan mo ng isang tagasalin –bago maglimang araw kung sa Sabado,bago mag-apat na araw pag linggo.

●Talatanungan (Indibidwal) word
●Mahalagang Paalala (Pagpapadala ng Tagasalin sa panahon ng Pandemya) PDF

※Hindi namin nagawang magbigay ng pagpapadala ng tagasalin para sa mga taong nakakaranas ng lagnat o ubo,o nakikipag-ugnay sa mga taong may sintomas na ito. Sa halip ay sa telepono ibibigay ang pagbibigay kahulungan.

※Depende sa estado ng pandemya sa loob ng Japan, maaaring hindi namin maibigay ang pagpapadala para sa mga taong nasa labas ng lungsod sa loob ng dalawang linggo bago ang hiniling na petsa ng pagpapadala, o sa mga nagpapalano na maglakbay sa labas ng lungsod, Sa mga pagkakataong ito ay ibibigay ang pagbibigay ng kahulugan sa telepono.

※Ang partido na humihiling ng serbisyo ay kailangang magdala ng pambayad para sa tawag sa telepono kung saan nagaganap ang pagbibigay kahulugan.
 
※Kung saan ang serbisyo ng tagasalin ay hiniling ng isang medikal,kasulugan,pampubliko,o pang-edukasyon na pagtatatag, ang pag-apruba ay dapat ibigay ng dayuhang nasyonal upang maging partido sa pagbibigay kahulugan, at ang indibidwal ay dapat ding tumugon sa talatanungan.
2020.07.20
上へ戻る