Pag-iwas sa pagkalat ng Coronavirus


Kapag makaramdam ng trangkaso, lagnat, o pagkawala ng panlasa at pang amoy, bago pumunta sa Ospital tumawag muna, sa:

○Consultation Centers (24h)
 
【Tottori City Health Center】 TEL 0857-22-5625 (off hours 0857-22-8111)
*Konsultasyon sa ibang wika (Chinese, English, Korean) available from 9am to 5pm, 0857-22-8111
 
【Kurayoshi Health Center】 TEL 0858-23-3135
*Interpreter service available by three-way calling. Call the number, and say "Tsuuyaku Onegaishimasu. English/Eigo desu."

【Yonago Health Center】 TEL 0859-31-0029
*Interpreter service available by three-way calling. Call the number, and say "Tsuuyaku Onegaishimasu. English/Eigo desu."
 
Interpreter service available in 18 languages at Kurayoshi Health Center/Yonago Health Center
English, Chinese, Korean, Portuguese, Vietnamese, Thai, Spanish, French, German, Italian, Russian, Indonesian, Tagalog, Nepali, Malay, Myanmar, Khmer and Mongolian
 

In daily life:
Umiwas sa “Three Cs” (1. Closed spaces with poor ventilation;saradong lugar at walang hangin na pumapasok 2. Crowded places with many people nearby;sa mga mataong lugar 3. Close-contact settings such as close-range conversations; magkalapit na situation gaya ng pagtitipon)
●Panatilihin ang distansya sa ibang tao mula isa hanggang dalawang metro
●Maghugas at mag alkohol palagi sam ga kamay at daliri
●Palaging mag mask o kaya panyo pantakip sa bibig.
 
20203CsEN.jpg


Useful Information in Detail (External Links)
 

【COVID-19 Tulong ng gobyerno:  100,000 yen bawat mamamayan】
■ Paano tumanggap:
(1) May sulat na galing sa city hall at applikasyon.
(2) Isulat ang inyong personal na impormasyon at kung saang bangko ihulog ang pera.
(3) Ilakip ang kopya ng inyong bank passbook at ID (gaya ng passport) kasama ang applikasyon.
(4) Ipadala ang mga dokumento sa pamamagitan ng koreo sa City hall (sa loob ng tatlong buwan mula sa petsa ng pagsisimula ng mga aplikasyon).
→ Hintayin ang pera na papasok sa inyong bank account.
 
◎ Tumawag sa TPIEF office kung kailangan nyo ng tulong sa applikasyon.
 
【YouTube Video: in simple Japanese】(C) Saga Prefecture International Relations Association / Center for Multicultural Society in Saga  ≪やさしい日本語版:YouTube≫特別定額給付金(とくべつていがくきゅうふきん:10万円)申請書(しんせいしょ)の書き方 -郵便(ゆうびん)で おくりたいとき-
 
 
<Ministry of Internal Affairs and Communications relief package (Tagalog)>
2020.05MIC_10man_kyuufuTL_ページ_1.jpg(PDF)Gabay para sa the Special Cash Payments (Website: Ministry of Internal Affairs and communications)

▼Earlier Articles

上へ戻る