Aming ipahatid ang pangkomunidad na boluntaryong tagapagsalin【Para sa aplikante】

PANGKOMUNIDAD NA BOLUNTARYONG TAGAPAGSALIN NG MGA TUNTUNNIN(PDF)
※コミュニティ通訳ボランティア派遣制度 手引き(タガログ語版)
 
BOLUNTARYONG TAGAPAGSALIN NG PORMANG KAHILINGANG PANGKOMUNIDAD (DOC)
※派遣依頼書(タガログ語版)コミュニティ通訳ボランティア 
 
BOLUNTARYONG KATANUNGANG ISINALIN SA KOMUNIKASIYONG PANGKOMUNIDAD (DOC)
※終了後のアンケート(タガログ語版)
上へ戻る